Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Studia Łódź

glowna_foto3

Programy kształcenia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności są unikatowe wśród wyższych uczelni technicznych w Polsce. Cechuje je interdyscyplinarność, co gwarantuje przygotowanie specjalistów, którzy potrafią łączyć wiedzę chemiczną, biologiczną i inżynieryjno-techniczną.

Odpowiedzią na aktualne potrzeby zmieniającego się rynku pracy jest stałe doskonalenie programów kształcenia oraz uruchamianie nowych kierunków studiów, przygotowujących wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierską. Wydział BiNoŻ ma w swojej ofercie cztery nowoczesne kierunki studiów oraz kilkanaście specjalności i kierunków dyplomowania na poziomie studiów inżynierskich i magisterskich,
w tym studia w języku angielskim.

Na kierunku biotechnologia przygotowujemy absolwentów do pracy w przemyśle biotechnologicznym, spożywczym i farmaceutycznym, oferując specjalności biotechnologia molekularna i biochemia techniczna, technologia fermentacji i mikrobiologia techniczna oraz biotechnologia żywności. Uczymy też samodzielnego planowania i prowadzenia badań, dzięki czemu absolwenci dobrze sprawdzają się także w laboratoriach badawczych, diagnostycznych oraz w działach naukowo-badawczych.

Studia na kierunku biotechnologia środowiska kształtują umiejętności związane z przewidywaniem, zapobieganiem i określaniem zanieczyszczeń ekosystemu, studenci
poznają zasady projektowania procesów w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Absolwenci zdobywają umiejętności oczekiwane w przedsiębiorstwach i instytucjach
związanych z gospodarką komunalną oraz w zakładach przemysłowych generujących odpady, a także w jednostkach samorządowych zajmujących się ochroną
i monitoringiem środowiska.

W ramach kierunku technologia żywności i żywienie człowieka studenci poznają zasady prowadzenia procesów technologicznych i biotechnologicznych w produkcji żywności, w tym metody utrwalania i przechowywania żywności. Uczą się wdrażać i nadzorować produkcję żywności oraz poznają wymogi prawidłowego żywienia człowieka. Swoje kompetencje rozwijają na specjalnościach technologia żywności, analiza i ocena żywności oraz chemia żywności i surowców kosmetycznych.

Studenci kierunku technologia kosmetyków uczą się organizować oraz nadzorować produkcję kosmetyków bezpiecznych dla konsumentów, poznają zasady wprowadzania nowych produktów na rynek. Kompetencji takich oczekują firmy zajmujące się wytwarzaniem, badaniem i dystrybucją kosmetyków oraz surowców kosmetycznych, gabinety kosmetyczne, a także laboratoria badawczo-rozwojowe z branży farmaceutycznej i chemicznej.

Na Wydziale BiNoŻ prowadzone są też studia doktoranckie, a ponadto Wydział promuje ideę kształcenia przez całe życie, czemu służy bogata oferta studiów niestacjonarnych, podyplomowych i kursów dokształcających.

Prowadzona przez Wydział działalność dydaktyczna spełnia najwyższe kryteria jakościowe, czego wyrazem są certyfikaty, nagrody i wyróżnienia.

Wszystkie kierunki kształcenia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności są regularnie poddawane ocenie przez komisje akredytacyjne. Przeprowadzona przez Polską Komisję Akredytacyjną ocena instytucjonalna potwierdziła prawidłowe funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, zarówno w odniesieniu do studiów inżynierskich i magisterskich, jak i studiów podyplomowych i doktoranckich. Kierunek biotechnologia został laureatem „Konkursu o milion” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dla wydziałów, które kształcenie studentów opierają na trzech mocnych fundamentach: najnowszej wiedzy, zdobywaniu umiejętności oraz kompetencji społecznych, poszukiwanych przez pracodawców i potrzebnych do rozpoczęcia kariery naukowej lub zawodowej.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznała zestaw efektów kształcenia opracowany przez Wydział BiNoŻ za wzorcowy.

 

 

 

  PDF Drukuj Email