Zakład Technologii Skrobi i Cukiernictwa

Kierownik: prof. dr hab. inż. Ewa Nebesny

Pracownicy z tytułem lub stopniami naukowymi:

prof. dr hab. inż. Ewa Nebesny - tel. 34-58
dr hab. inż. Grażyna Budryn - tel. 27-87
dr hab. inż. Wiesława Krysiak - tel. 34-60
dr inż. Justyna Rosicka-Kaczmarek - tel. 27-75
dr inż. Dorota Żyżelewicz - tel. 34-61

Doktoranci

mgr inż. Karolina Miśkiewicz
mgr inż. Joanna Oracz - tel. 34-62
mgr inż. Bartłomiej Makowski - tel. 34-62
mgr inż. Danuta Rachwał
mgr inż. Aleksandra Komisarczyk

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr Gabriela Dróbkowska - tel. 34-67
mgr inż. Jarosław Arkusiński - tel. 34-67

Problematyka badawcza

 • przemiany związków białkowych i lipidowych w procesie enzymatycznej hydrolizy skrobi pszennej,
 • rola struktury molekularnej nieskrobiowych polisacharydów (arabinoksylanów) w kształtowaniu właściwości enzymatycznych hydrolizatów skrobi, w zależności od twardości i odmiany pszenicy
 • przemiany polimorficzne i termodynamiczne surowców i produktów przemysłu skrobiowego i cukierniczo-piekarskiego
 • procesy fizykochemiczne w przetwórstwie ziemniaczanym i skrobiowym
 • ekstrakty ziarna kakaowego i kawowego o potencjale prozdrowotnym jako inhibitory procesów oksydacyjnych w żywności
 • wpływ aktywności wody na trwałość przechowalniczą surowców, półproduktów, wyrobów przemysłu piekarskiego, cukierniczego i ciastkarskiego
 • otrzymywanie surowców, półproduktów, wyrobów cukierniczych i ciastkarskich o zmniejszonej zawartości związków antyżywieniowych
 • właściwości reologiczne i teksturalne półproduktów i wyrobów przemysłu cukierniczego i skrobiowego
 • wpływ składu i właściwości fizykochemicznych surowców na jakość wyrobów piekarskich i cukierniczych
 • analiza składników żywności z wykorzystaniem technik chromatograficznych
 • badanie zmian składników bioaktywnych w procesie otrzymywania czekolad
 • wpływ warunków procesu prażenia ziarna kawowego i kakaowego na zawartość związków bioaktywnych
 • tłuszcze nowej generacji jako składniki pieczywa i wyrobów cukierniczych

Oferta dla jednostek gospodarczych i badawczych

 • Badanie analityczne zawartości wody i suchej substancji, zawartości skrobi, białka, węglowodanów, zawartości tłuszczu i jego cech jakości (LJ, LK, LZ, L.Lea), zawartości popiołu i niektórych związków chemicznych.
 • Oznaczanie zawartości kwasów tłuszczowych w surowcach i wyrobach cukierniczych i piekarskich.
 • Oznaczanie akrylamidu w produktach spożywczych.Badanie polimorfizmu, zmian termodynamicznych oraz przemian surowców i produktów przemysłu skrobiowego, cukierniczego i piekarskiego z wykorzystaniem metody różnicowej kalorymetrii skaningowej.
 • Badanie ilości i jakości glutenu, właściwości amylolitycznych surowców i produktów zbożowych.
 • Badania w zakresie reologii oraz tekstury surowców i produktów: czekoladowych, skrobiowych i polisacharydowych.
 • Badania i ekspertyzy w zakresie: technologii, oceny jakości surowców i wyrobów spożywczych nowych oraz aktualnie produkowanych, wartości energetycznej i odżywczej, trwałości produktów cukierniczych i piekarskich.
 • Doradztwo w zakresie technologii wyrobów przemysłu skrobiowego, cukierniczego i piekarskiego.

Realizowane granty

1. Projekt partnerski nt. „Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego” finansowany w ramach Funduszy Strukturalnych UE, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu tematycznego 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działania 1.1: Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 1.1.1: Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight. Koordynator projektu: Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Partnerzy Politechniki Łódzkiej: Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Łodzi

2.  Projekt inwestycyjny budowlany „Laboratorium Technologii i Analizy Żywności Probiotycznej i Prozdrowotnej” – we współpracy z Zakładem Mikrobiologii Technicznej, Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii.

3. Projekt badawczy własny: nr N N 312 300137 „Jakość i trwałość żywności o potencjale prozdrowotnym wzbogaconej ekstraktem surowego ziarna kawowego” – we współpracy z  Instytutem Techniki Radiacyjnej, Politechniki Łódzkiej

4. Projekt badawczy własny: nr N N 312 314337 „Interakcje niewęglowodanowych składników (puroindoliny/lipidy) z powierzchnią ziaren skrobi pszennej i ich wpływ na właściwości fizykochemiczne enzymatycznych hydrolizatów” – we współpracy z Katedrą Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakładem Lipidów i Liposomów i Zakładem Cytobiochemii Uniwersytetu Wrocławskiego

5. Projekt badawczy własny: nr N N312 102 038 „Wpływ parametrów procesu prażenia ziarna i śruty kakaowej na zawartość wybranych związków bioaktywnych w ziarnie i śrucie oraz w otrzymanych z nich czekoladach” – we współpracy z Międzyresortowym Instytutem Techniki Radiacyjnej, Politechniki Łódzkiej

6. Projekt badawczy rozwojowy: nr N R12 0068 06 „Opracowanie technologii otrzymywania wyrobów i półproduktów cukierniczych i ciastkarskich o zmniejszonej zawartości związków antyżywieniowych”.

7. Projekt inwestycyjny aparaturowy „Chromatograf HPLC z detektorem UV/VIS”

8. Projekt badawczy własny nr N N312 464540 „Rola struktury molekularnej nieskrobiowych polisacharydów (arabinoksylanów) w kształtowaniu właściwości enzymatycznych hydrolizatów skrobi, w zależności od twardości i odmiany pszenicy”

Unikatowe (nowoczesne) wyposażenie

 • Wiskozymetr Brookfielda typ HA DVIII+ z przystawkami do małych objętości i do niskich temperatur wraz z komputerowym oprogramowaniem
 • Ekstraktor do tłuszczu Soxtec wraz z jednostką do hydrolizy
 • Spektrofotometr UVVIS (Hitachi U-2800A)
 • Kalorymetr skaningowy DSC z komputerowym oprogramowaniem
 • Chromatograf HPLC z detektorem UV/VIS
 • Chromatograf GC-MS/MS
 • Analizator tekstury (TA.XT.plus firmy Stable Microsystems)
 • Aparat do pomiaru aktywności wody(Rotronic)
 • Tunel suszarniczy do pracy w zmiennych parametrach czynnika suszącego

Działalność dydaktyczna

Studia magisterskie i inżynierskie:

 • Wykłady z Ogólnej Technologii żywności, Technologii gastronomicznych i Technologii węglowodanów  na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka – studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Wykłady z Technologii piekarstwa, Fizykochemii cukrów, Technologii cukiernictwa, Technologii skrobi, Aparatury specjalnej na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka – studia dzienne – specjalizacja Technologia Skrobi i Cukiernictwa
 • Laboratorium z Technologii gastronomicznych i Technologii węglowodanów  na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka – studia dzienne i zaoczne
 • Laboratorium analizy specjalnej i technologii skrobi i cukiernictwa na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka – studia dzienne – specjalizacja Technologia Skrobi i Cukiernictwa
 • Wykłady i laboratorium z Technologii żywności i potraw oraz Towaroznawstwa– na kierunku Dietetyka dla studentów Uniwersytetu Medycznego studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Patenty, zgłoszenia patentowe, wdrożenia

 • Nebesny Ewa, Pierzgalski Tadeusz, Żyżelewicz Dorota, Stobińska Helena, Nr 193853 opublikowany w dn. 30.03.2007r. WUP 03/07. nt. Kuwertura oraz sposób wytwarzania kuwertury
 • Nebesny Ewa, Pierzgalski Tadeusz, Żyżelewicz Dorota, 2006: Wyrób cukierniczy w postaci drażetek nadziewanych. Zgłoszenie patentowe nr P-379032
 • Nebesny Ewa, Żyżelewicz Dorota, Motyl Ilona, Libudzisz Zdzisława, 2004: Czekolada oraz sposób wytwarzania czekolady. Zgłoszenie patentowe nr P- 366273
 • Krysiak, Wiesława, Nebesny Ewa, Libudzisz Zdzisława, Żyżelewicz Dorota, Budryn Grażyna, Motyl Ilona, Sposób wytwarzania pralin z nadzieniem cukrowo-tłuszczowym, o polepszonych właściwościach zdrowotnych. Zgłoszenie patentowe nr P-384866
 • Nebesny Ewa, Libudzisz Zdzisława, Żyżelewicz Dorota, Budryn Grażyna, Motyl Ilona, Krysiak Wiesława, Rodzynki w czekoladzie. Zgłoszenie patentowe nr P-384153
 • Nebesny Ewa, Libudzisz Zdzisława, Żyżelewicz Dorota, Budryn Grażyna, Motyl Ilona, Krysiak Wiesława, Wyrób cukierniczy w postaci korpusów cukrowo-tłuszczowych. Zgłoszenie patentowe nr P-384154
 • Żyżelewicz Dorota, Motyl Ilona, Libudzisz Zdzisława, Nebesny Ewa, Budryn Grażyna, Krysiak Wiesława, Produkt i sposób przygotowania produktu do smarowania pieczywa, o właściwościach pro biotycznych. Zgłoszenie patentowe nr P-388158
 • Żyżelewicz Dorota, Motyl Ilona, Libudzisz Zdzisława, Nebesny Ewa, Budryn Grażyna, Krysiak Wiesława, Rosicka- Kaczmarek Justyna, Waflowy wyrób cukierniczy w postaci wafli przekładanych masą, o cechach funkcjonalnych. żgłoszenie patentowe nr P-393270
 • Nebesny E., Krysiak, W.,Żyżelewicz D.,: Otrzymywanie nadzień cukierniczych o właściwościach zdrowotnych. Wdrożenie w toku w Zakładzie Produkcji Czekolady i Artykułów Cukierniczych „WIEPOL” Zakład Pracy Chronionej Ireneusz Wielimborek – ul. Przemysłowa 6A, 09-200 Sierpc
 • Nebesny E., Krysiak, W. Żyżelewicz D.,: Technologia na polewy tłuszczowe o właściwościach zdrowotnych. Wdrożenie w toku w Zakładzie Produkcji Czekolady i Artykułów Cukierniczych „WIEPOL” Zakład Pracy Chronionej Ireneusz Wielimborek – ul. Przemysłowa 6A, 09-200 Sierpc
  PDF Drukuj Email